Năm 2014 LIG chi trả cổ tức 8% bằng cổ phần đúng như dự định. Mục tiêu năm 2015 của nhà hàng là thanh toán cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP Licogi 13 (mã cổ phiếu LIG) vừa công bố thông tin ngày 30/11 đến đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng. Đây cũng là danh sách cổ đông chốt tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 sắp đến để thông qua nội dung phát hành nâng cao vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 24/12/2015 LIG sẽ thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phần nhận 500 đồng) và trả cổ tức năm 2014 bằng chứng khoán tỷ lệ 8% (người mang 100 chứng khoán sẽ được nhận 8 cổ phần mới). Đồng thời, Licogi 13 cũng chốt danh sách cổ đông phát hành chứng khoán thưởng tỷ lệ 18%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư, các quỹ và lợi nhuận chưa sản xuất.
mo tai khoan chung khoan3
Như vậy, đợt này, Licogi 13 sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và cổ phần thưởng sở hữu tổng tỷ lệ 31%.
Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 của siêu thị, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới 30/9/2015 sắp 33,3 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển còn dư 19 tỷ đồng; thặng du vốn cổ phần đạt gần 19,4 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm 2015, Licogi 13 đạt 22,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nâng cao 63% so mang cộng kỳ năm 2014. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông siêu thị mẹ xấp xỉ 15 tỷ đồng. EPS đạt 1.345 đồng. Quý 4/2015, công ty dự kiến đạt 26,3 tỷ đồng LNTT hợp nhất, mục tiêu cả năm đạt 48,6 tỷ đồng LNTT, hoàn thành kế hoạch đề ra.
Năm 2014 LIG chi trả cổ tức 8% bằng cổ phần đúng như dự định. Mục tiêu năm 2015 của nhà hàng là thanh toán cổ tức tỷ lệ 10%.
Năm 2016, LIG đặt mục tiêu doanh thu một.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tối thiểu 62 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức đảm bảo tối thiểu 10% - bằng mức năm 2015.