CTCK sẽ “nhẹ gánh” công việc

Để khắc phục tình trạng tách bạch tài khoản tiền của NĐT và CTCK chưa triệt để, dẫn tới nguy cơ CTCK lạm dụng tiền của NĐT, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn ra đời và hoạt động CTCK quy định, CTCK được thuê ngân hàng lưu ký thực hiện quản lý, vận hành tài khoản cho NĐT.

nhiều thị trường đang áp dụng

ngoài hai phương thức tách bạch tài khoản hiện hành là tách bạch đến tận chân tài khoản tiền của NĐT tại ngân hàng (bắt buộc) và tách bạch ở dạng tài khoản tổng (chỉ được thực hiện lúc đã tách bạch tài khoản theo phương thức bắt buộc), Ủy ban cổ phiếu Nhà nước (UBCK) đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC mô hình tách bạch tài khoản trang bị ba, đó là: CTCK được lựa tậu, hoặc chỉ định 1 ngân hàng lưu ký (ngân hàng quản lý tài khoản) đồng thời là thành viên thanh toán của Trung tâm Lưu ký cổ phần (VSD) để thực hiện lưu ký, đăng ký, thanh toán và bù trừ giao dịch cổ phiếu cho các bạn.
nói nôm na, CTCK được phép thuê ngoại trừ để thực hiện quản lý, vận hành tài khoản cho người dùng.
Để xác định trách nhiệm của ngân hàng quản lý tài khoản và CTCK, UBCK định ra nguyên tắc: hai bên ký hợp đồng phối hợp cung ứng dịch vụ giao dịch, thanh toán bù trừ cổ phiếu. Trong ấy, nêu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngân hàng và của CTCK; cơ chế phối hợp, chia sẻ tin tức để chế tạo dịch vụ cho các bạn, bảo đảm an toàn cho hoạt động thanh toán, bù trừ và giao dịch chứng khoán của khách hàng và của thị trường. Ngân hàng mở tài khoản thanh toán riêng cho từng khách hàng của CTCK để quản lý tách biệt tài sản của các bạn.
Theo cách thức tổ chức quản lý hiện nay tại những CTCK, sau khi thực hiện lệnh giao dịch (mua/bán) của quý khách, CTCK nên duy trì 1 bộ phận nghiệp vụ sau giao dịch để thực hiện những công việc như: đối chiếu giao dịch trước khi thanh toán và thực hiện thanh toán, xác nhận giao dịch (hoặc hủy giao dịch giả dụ có), thực hiện quyền, quản lý tin báo và báo cáo… những việc này đòi hỏi CTCK buộc phải duy trì, lớn mạnh một hệ thống khoa học, nhân viên nghiệp vụ, bất luận CTCK có ít hay nhiều giao dịch.
với phương thức CTCK thuê ngoài đại lý vận hành tài khoản, các bạn vẫn mở tài khoản trực tiếp tại CTCK. siêu thị này chỉ định đại lý thực hiện việc thanh toán, bù trừ cho những giao dịch của người mua thay cho CTCK trên cơ sở hợp đồng ủy quyền và CTCK vẫn chịu rủi ro đối có giao dịch, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ thanh toán.
Đại lý vận hành tài khoản ở đây thường là những ngân hàng lưu ký chứng khoán. Đây là tổ chức hội đủ các điều kiện khiến cho công việc này, bởi mang nghiệp vụ chuyên môn thanh toán tiền, chứng khoán; lưu ký chứng khoán; sở hữu hạ tầng kỹ thuật công nghệ và mạng lưới địa điểm marketing rộng khắp trong nước và quốc tế.
Theo nghiên cứu của UBCK, tại châu Á, mô hình vận hành tài khoản này (xem sơ đồ) đang được phổ biến thị trường áp dụng như: Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hồng Kông...
CTCK sẽ “nhẹ gánh” công việc
Từ thực tiễn áp dụng của rộng rãi thị trường, việc thuê không tính đại lý vận hành tài khoản mang đến rộng rãi mặt lợi cho CTCK như: giảm chi phí cố định thuê nhân viên nhờ chi phí thuê không tính đại lý biến động theo giá trị thực tế giao dịch; giúp CTCK tăng hiệu quả hoạt động nghiệp vụ và khả năng mở rộng buôn bán, lôi kéo thêm người dùng nhờ tận dụng được cơ sở hạ tầng của đại lý. Việc thuê ngoại trừ đại lý vận hành tài khoản còn giúp CTCK giảm giá tiền cho đầu tư lớn mạnh, duy trì hệ thống công nghệ, công nghệ.
khi những CTCK “nhẹ gánh” mang những công việc trên nhờ sử dụng dịch vụ của đại lý vận hành tài khoản cho hoạt động thanh toán, bù trừ, CTCK sẽ có điều kiện để tập trung nguồn lực cho phát triển các nghiệp vụ cốt lõi như môi giới, đầu tư…
Tận dụng được mạng lưới của đại lý còn giúp CTCK gia tăng tiện ích và địa bàn dùng cho, qua đấy cải thiện hiệu quả hoạt động, cũng như năng lực cạnh tranh. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, đây là mô hình yêu thích với những CTCK nhỏ, không thuộc những ngân hàng thương mại.