Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh sẽ được áp dụng tại VN từ 2016 . Vậy cộng chọn hiểu xem loại hình mới này có những mẫu cổ phần gì nhé …..
cổ phiếu phái sinh (derivative securities) là chiếc chứng khoán được hình thành dựa trên một dòng tài sản cơ sở (hay còn gọi là tài sản gốc) nhất định và giá trị của nó phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở đấy.
những tài sản cơ sở của cổ phần phái sinh có thể là hàng hóa, ngoại tệ, cổ phiếu, chỉ số cổ phần, cổ phần nợ…

Về bản chất khi xem bang gia chung khoan, cổ phần phái sinh là hợp đồng giữa tối thiểu hai bên tham gia về một giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai. các bên có thể sử dụng cổ phiếu phái sinh như một công cụ để phòng ngừa rủi ro hoặc mua kiếm lợi nhuận từ những biến động của giá tài sản cơ sở (như giá cổ phiếu, giá trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất giá những cái hàng hóa…).
Về Phân loại cổ phiếu phái sinh :
– Theo dòng sản phẩm giao dịch trên thị trường, cổ phiếu phái sinh bao gồm các công cụ cơ bản sau:
· Hợp đồng kỳ hạn (forwards);
· Hợp đồng hoán đổi (swaps);
· Hợp đồng tương lai (futures);
· Quyền sắm (options);
– Theo phương thức giao dịch, chứng khoán phái sinh bao gồm:
· – cổ phiếu phái sinh niêm yết: là công cụ được giao dịch trên một sở giao dịch chứng khoán có những điều khoản hợp đồng với tính chuẩn hóa cao. Sở giao dịch chứng khoán đóng vai trò tổ chức hoạt động giao dịch và, phối hợp mang Trung tâm thanh toán bù trừ, thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro đối tác, đảm bảo sự lành mạnh và ổn định của thị trường. Hợp đồng tương lai và quyền tìm là các mẫu chứng khoán phái sinh niêm yết điển hình.
· -Chứng khoán phái sinh trên thị trường phi tập trung (OTC): là loại cổ phiếu phái sinh không được giao dịch thông qua một cơ chế sở hữu tổ chức và tập trung như sở giao dịch mà trên cơ sở thỏa thuận, đàm phán giữa các bên. các điều khoản của hợp đồng trong ví như này không được chuẩn hóa mà với tính linh hoạt cao, được thiết kế cho yêu thích có nhu cầu của mỗi bên tham gia. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi và 1 số chiếc quyền mua là những chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường OTC.
Đặc điểm của cổ phiếu phái sinh :
– Mỗi cổ phiếu phái sinh được tạo lập dựa trên tối thiểu một cái tài sản cơ sở và với giá trị gắn ngay lập tức mang giá trị của tài sản cơ sở ấy.
– cổ phần phái sinh không xác nhận quyền sở hữu đối sở hữu tài sản cơ sở mà chỉ thể hiện sự cam kết, quyền và/hoặc nghĩa vụ sẽ phát sinh trong tương lai giữa hai bên tham gia hợp đồng.
– cổ phần phái sinh là công cụ gắn ngay lập tức sở hữu đòn bẩy tài chính. mang tính chất đầu tư vào sự biến động giá/giá trị của tài sản chứ không phải là đầu tư vào tài sản thực sự, giao dịch chứng khoán phái sinh đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cực kỳ nhỏ so với việc đầu tư trên thị trường tài sản cơ sở. Theo đấy, tiềm năng lợi nhuận đối mang nhà đầu tư mang thể cực kỳ lớn song rủi ro tiềm ẩn cũng chẳng phải là nhỏ vì dự đoán của nhà đầu tư về chiều hướng và mức độ biến động giá tài sản cơ sở với thể đúng nhưng cũng mang thể sai trong thực tế.